Urnenedsættelse i krypten

Krypten under Christians Kirke

Krypten under Christians Kirke er en aktivt fungerende urnegravplads, hvor der er mulighed for at sin eller pårørendes urne nedsat, hvis afdøde opfylder et af følgende kriterier:

 

1) Afdøde har bopæl i sognet

2) Afdøde er sognebåndsløser

3) Afdøde er udensognsboende med særlig tilknytning til Christians Sogn i form af enten

a) tidligere bopæl i sognet

b) nære pårørende, dvs. forældre, søskende eller børn bosiddende i Christians Sogn

c) forældre, ægtefælle/registreret partner eller børn begravet i krypten.

 

Taksten følger Københavns Kommunes takster og er per 1. januar 2023 
2023 kr. per 10 års brugsret. Herudover betales efter regning for erhvervelse af sten, inskription, forberedelse af urnenedsættelse og efterfølgende nedlægning af sten.

 

Dispensationer fra ovenstående kriterier kan gives, så længe det vurderes, at de tilgængelige antal gravpladser er tilstrækkelige til at imødekomme efterspørgslen fra sognets beboere, jf. § 2 i vedtægterne for Christians Kirkes Krypt.

Gældende takstblad, jf. vedtægterne i ovenstående link, følger her på siden snarest.

 

Det er desuden muligt at forhåndsreservere en urneplads i krypten.

Få svar på dine spørgsmål

Spørgsmål vedrørende erhvervelse af urnegravplads i krypten bedes rettet til regnskabsfører Jørgen Hvolbye Lauritzen - se kontaktinformationer her.


Forespørgsler, der indeholder personfølsomme oplysninger herunder cpr-numre, skal sendes til kirkekontoret via dette link: Login (kirkenettet.dk)